PROF. P. J. VETH ; JAVA

JAVA, Geographisch, Ethnologisch, Historisch  #1

Voorrede: Toen de bewerkers dezer yuitgave in den aanvang van 1895 hunne taak aanvaardden, bestond er geen plan de in den eersten druk gevolgde orde van behandeling te wijzigen. Zij begonnen dus met de bewerking van het aardrijkskundig gedeelte; spoedig bleek echter dat geruime tijd zou verloopen, eer de uitkomxten der nieuwe geologische opneming van Java, door de mijn-ingenieurs Verbeek en Fennema, bekend zouden zijn.      Daar die opneming een geheel nieuwe grondslag moest leggen voor de kennis van Java’s bodem, was het noodzakelijk de herziening van het geographisch gedeelte uit te stellen.      Daarom vangt deze druk met de behandeling der geschiedenis aan.

(Door IBRAHIM,  Zondag 7 Mei 2017)

JAVA, Geographisch, Ethnologisch, Historisch  #2

Voorrede: In de historische beschrijving is, als vroeger, de aan de archaeologie behoorende stof, het overzicht der tempels en beeldwerken, opgenomen. Vooral dat belangrijk onderdeel had aan groote wijziging behoefte.        In twintig jare is in de kennis vande godxdiensten der Hindoe’s en de overblijfselen daarvan op Java veel licht gekomen; ook de geschiedenis van den tijd, waarin die eerediensten werden beleden, is niet meer zoo duister als te voren: dank zij vooral de betere kennis der opschriften en der Chineesche en Arabische bronnen.            Indien het den bewerkers gelukt is dit licht ook in Veth’s Java te doen schijnen, dan is dit mede te danken aan de persoonlijke medewerking van hen die het ontstaken. Aller eerst moet hier genoemd worden de hoogleeraar H. Kern.         Voor tal van punten moesten de bewerkers zijne voorlichting inroepen; zij deden het nooit te vergeefs.  Bij het derde hoofdstuk was de hulp van Dr. R. D.B. Verbeek, den eenigen onderzoeker die nagenoeg alle tempels van Java uit aan schouwing kent, de  aanlediding tot menige verbetering.                Ook de staatsraad W.P. Groeneveldt stond den bewerkers met zijne kneenis der oudheden bij, evenals Prof. M. J. De Goeje voor de controleering der Arabische, Prof/ J.J.M. de Groot voor die der Chineesche gegevens en Prof. A.C. Vreede voor eenige Javaansche Teksten.             Van Dr. J. Brandes te Batavia werden mede enkele belangrijke inlichtingen ontvangen.         Dr. J. Groneman te Banjoemas had reeds vroeger een uitvoerige lijst van  verbeteringen op het geheede werk samengesteld en aan den schrijver afgestaan.

(Door IBRAHIM,  Zondag 7 Mei 2017)Foto moge peugeot scooter 2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s